Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm SECOND trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm SECOND trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm SECOND trả về phần giây của giá trị ngày.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm SECOND trong MySQL là:

SECOND( date_value )

Trong đó:

  • date_value: Giá trị ngày hoặc ngày giờ để trích xuất giây.

Lưu ý:

  • Hàm SECOND trả về giây (một số từ 0 đến 59) cho một giá trị ngày.

3. Version

Hàm SECOND có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT SECOND('2019-04-01 08:40:20.000005');
Ket qua: 20

mysql> SELECT SECOND('2019-04-01 08:40:21');
Ket qua: 21

mysql> SELECT SECOND('08:40:25');
Ket qua: 25

mysql> SELECT SECOND('838:10:59');
Ket qua: 59

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP