Hàm SESSION_USER trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm SESSION_USER trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm SESSION_USER trả về tên người dùng và tên máy chủ cho người dùng MySQL hiện tại.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm SESSION_USER trong MySQL là:

SESSION_USER( )

Lưu ý:

  • Tên người dùng được trả về là tên của người dùng được chỉ định khi kết nối với máy chủ.
  • Tên máy chủ được trả về là tên của máy chủ khách mà người dùng đã kết nối

3. Version

Hàm SESSION_USER có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT SESSION_USER();

 

Nguồn: freetuts.net