Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm SIGN trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm SIGN trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm SIGN trả về một giá trị biểu thị dấu của một số.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm SIGN trong MySQL là:

SIGN( number )

Trong đó:

  • number: Số để kiểm tra dấu của nó

Lưu ý:

  • Hàm SIGN trả về -1, nếu số nhỏ hơn 0.
  • Hàm SIGN trả về 0, nếu số đó bằng 0.
  • Hàm SIGN trả về 1, nếu số lớn hơn 0.

3. Version

Hàm SIGN có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT SIGN(10);
Ket qua: 1

mysql> SELECT SIGN(0);
Ket qua: 0

mysql> SELECT SIGN(-10);
Ket qua: -1

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP