Hàm SIN trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm SIN trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm SIN trả về sin của một số.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm SIN trong MySQL là:

SIN( number )

Trong đó:

  • number: Giá trị được sử dụng để tính sin. Nó được thể hiện bằng radian.

3. Version

Hàm SIN có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT SIN(3);
Ket qua: 0.1411200080598672

mysql> SELECT SIN(0);
Ket qua: 0

mysql> SELECT SIN(-0.5);
Ket qua: -0.479425538604203

 

Nguồn: freetuts.net