Hàm SPACE trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm SPACE trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm SPACE trả về một chuỗi có số lượng khoảng trắng được chỉ định.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm SPACE trong MySQL là:

SPACE( number )

Trong đó:

number: Số lượng không gian được trả lại.

3. Version

Hàm SPACE có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT SPACE(5);
Ket qua: '     '

mysql> SELECT SPACE(10);
Ket qua: '          '

 

Nguồn: freetuts.net