Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm SQRT trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm SQRT trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm SQRT trả về căn bậc hai của một số.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm SQRT trong MySQL là:

SQRT( number )

Trong đó:

  • number: Một số dương được sử dụng để tính căn bậc hai.

Trong đó: 

  • Hàm SQRT sẽ trả về NULL, nếu số đó là giá trị âm.

3. Version

Hàm SQRT có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT SQRT(16);
Ket qua: 4

mysql> SELECT SQRT(15);
Ket qua: 3.872983346207417

mysql> SELECT SQRT(0);
Ket qua: 0

mysql> SELECT SQRT(-5);
Ket qua: NULL

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP