Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm SUBSTR trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm SUBSTR trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm SUBSTR trích xuất một chuỗi con từ một chuỗi.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm SUBSTR trong MySQL là:

SUBSTR( string, start_position, [ length ] )

Hoặc

SUBSTR( string FROM start_position [ FOR length ] )

Trong đó:

string: Chuỗi nguồn.

start_position: Các vị trí được trích dẫn. Vị trí đầu tiên trong chuỗi luôn là 1.

length: Không bắt buộc. Đây là số lượng ký tự để trích dẫn. Nếu tham số này bị bỏ qua, hàm SUBSTR sẽ trả về toàn bộ chuỗi.

Lưu ý:

  • Vị trí đầu tiên trong chuỗi là 1.
  • Nếu start_position là một số dương, thì hàm SUBSTR bắt đầu từ đầu chuỗi.
  • Nếu start_position là một số âm, thì hàm SUBSTR bắt đầu từ cuối chuỗi và đếm ngược. Các giá trị âm cho start_position đã được giới thiệu trong MySQL 4.1.

3. Version

Hàm SUBSTR có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1.1

4. Ví dụ

mysql> SELECT SUBSTR('Freetuts.net', 5);
Ket qua: 'tuts.net'

mysql> SELECT SUBSTR('Freetuts.net' FROM 5);
Ket qua: 'tuts.net'

mysql> SELECT SUBSTR('Freetuts.net', 1, 4);
Ket qua: 'Free'

mysql> SELECT SUBSTR('Freetuts.net' FROM 1 FOR 4);
Ket qua: 'Free'

mysql> SELECT SUBSTR('Freetuts.net', -3, 3);
Ket qua: 'net'

mysql> SELECT SUBSTR('Freetuts.net' FROM -3 FOR 3);
Ket qua: 'net'

mysql> SELECT SUBSTR('Freetuts.net', 30);
Ket qua: ''

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP