Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm SUBSTRING trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm SUBSTRING trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm SUBSTRING trích xuất một chuỗi con từ một chuỗi.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm SUBSTRING trong MySQL là:

SUBSTRING( string, start_position, [ length ] )

Hoặc

SUBSTRING( string FROM start_position [ FOR length ] )

Trong đó:

string: Chuỗi nguồn.

start_position: Vị trí bắt đầu trích xuất. Vị trí đầu tiên trong chuỗi luôn là 1.

length: Không bắt buộc. Đây là số lượng ký tự để trích xuất. Nếu tham số này bị bỏ qua, hàm SUBSTRING sẽ trả về toàn bộ chuỗi.

Lưu ý:

  • Vị trí đầu tiên trong chuỗi là 1.
  • Nếu start_position là một số dương, thì hàm SUBSTRING bắt đầu từ đầu chuỗi.
  • Nếu start_position là một số âm, thì hàm SUBSTRING bắt đầu từ cuối chuỗi và đếm ngược. Các giá trị âm cho start_position đã được giới thiệu trong MySQL 4.1.

3. Version

Hàm SUBSTRING có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT SUBSTRING('Freetuts.net', 5);
Ket qua: 'tuts.net'
 
mysql> SELECT SUBSTRING('Freetuts.net' FROM 5);
Ket qua: 'tuts.net'
 
mysql> SELECT SUBSTRING('Freetuts.net', 1, 4);
Ket qua: 'Free'
 
mysql> SELECT SUBSTRING('Freetuts.net' FROM 1 FOR 4);
Ket qua: 'Free'
 
mysql> SELECT SUBSTRING('Freetuts.net', -3, 3);
Ket qua: 'net'
 
mysql> SELECT SUBSTRING('Freetuts.net' FROM -3 FOR 3);
Ket qua: 'net'
 
mysql> SELECT SUBSTRING('Freetuts.net', 30);
Ket qua: ''

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP