Hàm SUBSTRING_INDEX trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm SUBSTRING trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm SUBSTRING_INDEX trả về chuỗi con của chuỗi trước số lần xuất hiện của dấu phân cách.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm SUBSTRING_INDEX trong MySQL là:

SUBSTRING_INDEX( string, delimiter, number )

Trong đó:

string: Chuỗi nguồn.

delimiter: Dấu phân cách để tìm kiếm trong chuỗi.

number: Số lần tìm kiếm dấu phân cách.

Lưu ý:

  • Nếu number là giá trị âm, mọi thứ từ bên trái của dấu phân cách sẽ được trả về
  • Nếu number là một giá trị dương, mọi thứ từ bên phải của dấu phân cách sẽ được trả về

3. Version

Hàm SUBSTRING_INDEX có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT SUBSTRING_INDEX('www.freetuts.net', '.', 1);
Ket qua: 'www'

mysql> SELECT SUBSTRING_INDEX('www.freetuts.net', '.', 2);
Ket qua: 'www.freetuts'

mysql> SELECT SUBSTRING_INDEX('www.freetuts.net', '.', -1);
Ket qua: 'net'

mysql> SELECT SUBSTRING_INDEX('www.freetuts.net', '.', -2);
Ket qua: 'freetuts.net'

 

Nguồn: freetuts.net