Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm TIME trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm TIME trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm TIME trích xuất giá trị giờ từ biểu thức giờ/ngày giờ.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm TIME trong MySQL là:

TIME( expression )

Trong đó:

  • expression: Giá trị giờ hoặc ngày giờ mà từ đó giờ được trích xuất.

Lưu ý:

  • Nếu biểu thức không phải là giờ hoặc ngày giờ, hàm TIME sẽ trả về '00: 00: 00 '.
  • Nếu biểu thức là NULL, hàm TIME sẽ trả về NULL.

3. Version

Hàm TIME có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1.1

4. Ví dụ

mysql> SELECT TIME('2019-04-01 08:20:05.000005');
Ket qua: '08:20:05.000005'

mysql> SELECT TIME('2019-04-01 20:20:20');
Ket qua: '20:20:20'

mysql> SELECT TIME('15:55:45');
Ket qua: '15:55:45'

mysql> SELECT TIME('Thoi gian la 15:55:45');
Ket qua: '00:00:00'

mysql> SELECT TIME(NULL);
Ket qua: NULL

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP