Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm TO_DAYS trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm TO_DAYS trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm TO_DAYS chuyển đổi một ngày thành các ngày số.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm TO_DAYS trong MySQL là:

TO_DAYS( date )

Trong đó:

  • date: Ngày để chuyển đổi thành ngày số.

3. Version

Hàm TO_DAYS có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT TO_DAYS('2019-04-01');
Ket qua: 737515

mysql> SELECT TO_DAYS('19-04-01');
Ket qua: 737515

mysql> SELECT TO_DAYS('2019-04-01 06:35:00');
Ket qua: 737515

mysql> SELECT TO_DAYS('0000-01-01');
Ket qua: 1

mysql> SELECT TO_DAYS('0000-00-00');
Ket qua: NULL

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP