Hàm TRIM trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm TRIM trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm TRIM loại bỏ tất cả các ký tự được chỉ định từ đầu hoặc cuối chuỗi.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm TRIM trong MySQL là:

TRIM( [ LEADING | TRAILING | BOTH ] [ trim_character FROM ] string )

Trong đó:

LEADING: Không bắt buộc. Loại bỏ trim_character từ phía trước của chuỗi.

TRAILING: Không bắt buộc. Loại bỏ trim_character khỏi cuối chuỗi.

BOTH: Không bắt buộc. Các ký tự sẽ được loại bỏ khỏi chuỗi. Nếu tham số này bị bỏ qua, nó sẽ xóa các ký tự khoảng trắng khỏi chuỗi.

string: Các chuỗi để cắt.

Lưu ý:

 • Nếu bạn không chỉ định giá trị cho tham số đầu tiên (LEADING, TRAILING, BOTH), hàm TRIM sẽ mặc định là BOTH và loại bỏ trim_character khỏi cả mặt trước và cuối chuỗi.
 • Nếu bạn không chỉ định trim_character, hàm TRIM sẽ mặc định ký tự sẽ bị xóa dưới dạng ký tự khoảng trắng.

3. Version

Hàm TRIM có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

 • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT TRIM(LEADING ' ' FROM '   freetuts.net   ');
Ket qua: 'freetuts.net   '

mysql> SELECT TRIM(TRAILING ' ' FROM '   freetuts.net   ');
Ket qua: '   freetuts.net'

mysql> SELECT TRIM(BOTH ' ' FROM '   freetuts.net   ');
Ket qua: 'freetuts.net'

mysql> SELECT TRIM(' ' FROM '   freetuts.net   ');
Ket qua: 'freetuts.net'

mysql> SELECT TRIM('   freetuts.net   ');
Ket qua: 'freetuts.net'

mysql> SELECT TRIM(LEADING '0' FROM '000123345679');
Ket qua: '123345679'

mysql> SELECT TRIM(TRAILING '.com' FROM 'freetuts.net.com');
Ket qua: 'freetuts.net'

mysql> SELECT TRIM(BOTH '123' FROM '123freetuts.net123');
Ket qua: 'freetuts.net'

 

Nguồn: freetuts.net