Hàm UCASE trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm UCASE trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm UCASE chuyển đổi tất cả các ký tự trong chuỗi được chỉ định thành chữ hoa.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm UCASE trong MySQL là:

UCASE( string )

Trong đó:

string: Chuỗi để chuyển đổi thành chữ hoa.

3. Version

Hàm UCASE có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT UCASE('Free Tuts Dot Net');
Ket qua: 'FREE TUTS DOT NET'

mysql> SELECT UCASE('  freetuts.net 123456  ');
Ket qua: '  FREETUTS.NET 123456  '

 

Nguồn: freetuts.net