Hàm UPPER trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm UPPER trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm UPPER chuyển đổi tất cả các ký tự trong chuỗi được chỉ định thành chữ hoa.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm UPPER trong MySQL là:

UPPER( string )

Trong đó:

string: Chuỗi để chuyển đổi thành chữ hoa.

3. Version

Hàm UPPER có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT UPPER('Free Tuts Dot Net');
Ket qua: 'FREE TUTS DOT NET'
 
mysql> SELECT UPPER('  freetuts.net 123456  ');
Ket qua: '  FREETUTS.NET 123456  '

 

Nguồn: freetuts.net