Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm USER trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm USER trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm USER trả về tên người dùng và tên máy chủ cho người dùng MySQL hiện tại.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm USER trong MySQL là:

USER( )

Lưu ý:

  • Tên người dùng được trả về là tên của người dùng được chỉ định khi kết nối với máy chủ.
  • Tên máy chủ được trả về là tên của máy chủ khách mà người dùng đã kết nối từ đó.

3. Version

Chức năng USER có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT USER();

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP