Hàm VERSION trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm VERSION trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm VERSION trả về phiên bản của cơ sở dữ liệu MySQL.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm VERSION trong MySQL là:

VERSION( )

3. Version

Hàm VERSION có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT VERSION();
Ket qua: 5.7.24-0ubuntu0.18.04.1

 

Nguồn: freetuts.net