Hàm WEEK trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm WEEK trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm Week trả về phần tuần của giá trị ngày.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm Week trong MySQL là:

WEEK( date_value, [ mode ] )

Trong đó:

  • date_value: Một giá trị ngày hoặc ngày giờ để trích xuất tuần.
  • mode: Không bắt buộc. Nó được sử dụng để xác định ngày bắt đầu vào ngày nào. Nó có thể là một trong những điều sau đây:
mode giải thích trả về
0 Ngày đầu tuần là chủ nhật 0-53
1 Ngày đầu tuần là thứ Hai và tuần đầu tiên có hơn 3 ngày 0-53
2 Ngày đầu tuần là chủ nhật 1-53
3 Ngày đầu tuần là thứ Hai và tuần đầu tiên có hơn 3 ngày 1-53
4 Ngày đầu tuần là Chủ nhật và tuần đầu tiên có hơn 3 ngày 0-53
5 Ngày đầu tuần là thứ hai 0-53
6 Ngày đầu tuần là Chủ nhật và tuần đầu tiên có hơn 3 ngày 1-53
7 Ngày đầu tuần là thứ hai 1-53

3. Version

Hàm WEEK có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT WEEK('2019-01-01');
Ket qua: 0

mysql> SELECT WEEK('2019-04-01');
Ket qua: 13

mysql> SELECT WEEK('2019-06-06');
Ket qua: 22

mysql> SELECT WEEK('2019-11-20');
Ket qua: 46

mysql> SELECT WEEK('2019-12-29');
Ket qua: 52

 

Nguồn: freetuts.net