Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm YEAR trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm YEAR trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm YEAR trả về phần năm của giá trị ngày.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm YEAR trong MySQL là:

YEAR( date_value )

Trong đó:

  • date_value: Một giá trị ngày hoặc ngày giờ để trích xuất năm.

Lưu ý:

  • Hàm YEAR trả về một năm có bốn chữ số (một số từ 1000 đến 9999) với giá trị ngày.

3. Version

Hàm YEAR có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT YEAR('2019-04-01');
Ket qua: 2019

mysql> SELECT YEAR('2019-04-01 10:10:05');
Ket qua: 2019

mysql> SELECT YEAR('2020-04-01');
Ket qua: 2020

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP