Hàm Hàm ABS trong Oracle

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng hàm ABS trong Oracle.

Hàm ABS có công dụng là chuyển đổi một số thành giá trị tuyệt đối của chính nó, tức là nó chuyển số âm thành số dương, và số dương vẫn được giữ nguyên.

1. Cú pháp hàm ABS trong Oracle

Sau đây là cú pháp và cách dùng của hàm ABS.

Cú pháp

ABS( number )

Trong đó:

  • number là một số bạn cần lấy giá trị tuyệt đối

Returns

Hàm này sẽ trả về giá trị tuyệt đối của một số bất kì.

Oracle version

Bạn có thể dùng hàm ABS ở các version sau:

  • Oracle 12c, Oracle 11g, Oracle 10g, Oracle 9i, Oracle 8i

2. Ví dụ hàm ABS trong Oracle

Sau đây là các ví dụ về cách sử dụng hàm ABS.

ABS(-23)
Result: 23

ABS(-23.6)
Result: 23.6

ABS(-23.65)
Result: 23.65

ABS(23.65)
Result: 23.65

ABS(23.65 * -1)
Result: 23.65

Trên là cách dùng của hàm ABS.

Nguồn: freetuts.net