Hàm Hàm ADD_MONTHS trong Oracle

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm ADD_MONTHS trong Oracle.

Hàm ADD_MONTHS có tác dụng thêm hoặc bớt đi một hoặc nhiều tháng dựa vào tham số truyền vào, nếu bạn truyền số dương thì sẽ thêm tháng và số âm thì sẽ trừ tháng. Ví dụ hôm nay ngày 30/5 và bạn bạn muốn cộng vào 3 tháng nữa thì sẽ thay đổi thành 30/8.

1. Hàm ADD_MONTHS trong Oracle

Sau đây là cú pháp và cách sử dụng của hàm này.

Cú pháp

ADD_MONTHS( date1, number_months )

Trong đó:

  • date1 là ngày khởi đầu
  • number_months là số tháng cần cộng vào, nếu là số dương thì sẽ cộng thêm tháng và số âm thì sẽ trừ đi tháng.

Return

Hàm này sẽ trả về ngày tháng sau khi đã cộng/trừ.

Version

Sử dụng được ở hầu hết các version hiện nay như:

  • Oracle 12c, Oracle 11g, Oracle 10g, Oracle 9i, Oracle 8i

2. Ví dụ cộng hoặc trừ tháng trong Oracle

Sau đây là các ví dụ cộng hoặc trừ tháng bằng cách sử dụng hàm ADD_MONTHS.

ADD_MONTHS('01-Aug-03', 3)
# Kết quả: '01-Nov-03'

ADD_MONTHS('01-Aug-03', -3)
# Kết quả: '01-May-03'

ADD_MONTHS('21-Aug-03', -3)
# Kết quả: '21-May-03'

ADD_MONTHS('31-Jan-03', 1)
# Kết quả: '28-Feb-03'

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP