Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm Hàm ASCII trong Oracle

Trong Oracle hàm ASCII dùng để lấy số thứ tự nằm trong bảng mã ASCI của một kí tự bất kì, nghĩa là bạn truyền kí tự vào và nó sẽ trả về số thứ tự của ký tự đó trong bảng mã ASCII.

1. Cú pháp hàm ASCII trong Oracle

Dưới đây là cú pháp thông tin của hàm này.

Cú pháp

ASCII( single_character )

Trong đó:

  • single_character là kí tự đơn cần kiểm tra. nếu bạn cố tình truyền vào nhiều hơn 1 ký tự thì nó sẽ trả về giá trị ASCII của kí tự đầu tiên.

Returns

Hàm này sẽ trả về một số và số này chính là thứ tự của kí tự trong bảng mã ASCII.

Oracle Version

Hàm này chỉ đùng được ở một số version dưới đây.

  • Oracle 12c, Oracle 11g, Oracle 10g, Oracle 9i, Oracle 8i

2. Ví dụ hàm ASCII trong Oracle

Hãy xem các ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn về hàm ASCII này, mình sẽ không giải nhiều nên bạn hãy tự nhìn ví dụ và tự hiểu nhé.

Ví dụ
ASCII('t')
Result: 116

ASCII('T')
Result: 84

ASCII('T2')
Result: 84

Ở ví dụ thứ 3 do mình truyền vào 2 ký tự nên nó sẽ tính cho kí tự đầu tiên, tức là kí tự T.

Hoặc bạn chạy lệnh sau để xem:

SELECT ASCII('c') AS ASCII_NUMBER

Trên là cách dùng của hàm ASCII.

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP