Hàm Hàm CEIL trong Oracle

Trong bài này bạn sẽ được học cách sủ dụng hàm CEIL trong Oracle.

CEIL là hàm dùng để làm tròn một số với số được làm tròn luôn lấy số ở trên. Số ở trên tức là số có giá trị lớn hơn số cần làm tròn, ví dụ 3.2 thì làm tròn là 4  chứ khôngp hải là 3.

1. Hàm CEIL trong Oracle

Sau đây là thông tin về cú pháp và cách sử dụng hàm CEIL.

Cú pháp

CEIL( number )

Trong đó:

  • number là số cần làm tròn

Returns

Hàm này sẽ trả về một số tự nhiên chẵn.

Version

Sử dụng được ở các phiên bản sau:

  • Oracle 12c, Oracle 11g, Oracle 10g, Oracle 9i, Oracle 8i

2. Ví dụ hàm CEIL trong Oracle

Hãy tham khảo các ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn về cú pháp và cách sử dụng hàm CEIL để làm tròn một số bất kì với số làm tròn là số lớn hơn.

CEIL(32.63)
# Kết quả: 33

CEIL(32.12)
# Kết quả: 33

CEIL(32)
# Kết quả: 32

CEIL(-32.61)
# Kết quả: -32

CEIL(-33)
# Kết quả: -33

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP