Hàm Hàm CHR trong Oracle

Trong bài này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm CHR trong Oracle.

Hàm CHR có công dụng ngược với hàm ASCII, nó sẽ chuyển đổi một số thành ký tự tương ứng trung bảng mã ASCII.

1. Cú pháp hàm CHR trong Oracle

Sau đây là thông tin chi tiết về cách sử dụng của hàm CHR.

Cú pháp

CHR( number_code )

Trong đó:

  • number_code là số bạn tìm ký tự tương ứng trong bảng mã ASCII.

Returns

  • Hàm này trả về ký tự tương ứng của number_code.

Oracle version

Hàm này được dùng ở các version sau:

  • Oracle 12c, Oracle 11g, Oracle 10g, Oracle 9i, Oracle 8i

2. Ví dụ hàm CHR trong Oracle

Hãy xem các vi dụ dưới đây để hiểu rõ hơn về hàm này.

Ví dụ
CHR(116)
Result: 't'

CHR(84)
Result: 'T'

Trên là cách sử dụng của hàm CHR.

Nguồn: freetuts.net