Hàm Hàm COMPOSE trong Oracle

Trong bài này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm COMPOSE trong Oracle.

Hàm COMPOSE chuyển đổi một chuỗi sang định dạng Unicode.

1. Cú pháp hàm COMPOSE  trong Oracle

Dưới đây là cách sử dụng COMPOSE.

Cú pháp

COMPOSE( string )

Trong đó:

  • string là chuỗi bạn muốn chuyển sang định dạng Unicode

Returns

Hàm này sẽ chuyển đổi chuỗi string sang định dạng Unicode, chuỗi này có thể là: char, varchar2, nchar, nvarchar2, clob, or nclob.

Dưới đây là danh sách các giá trị không phân biệt có thể kết hợp với các ký tự khác trong hàm COMPOSE.

Unistring Value Resulting character
unistr('\0300') grave accent ( ` )
unistr('\0301') acute accent ( ´ )
unistr('\0302') circumflex ( ^ )
unistr('\0303') tilde ( ~ )
unistr('\0308') umlaut ( ¨ )

Oracle version

Hàm này được dùng ở các version sau:

  • Oracle 12c, Oracle 11g, Oracle 10g, Oracle 9i, Oracle 8i

2. Ví dụ hàm COMPOSE trong Oracle

Hãy xem các ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn về hàm COMPOSE.

COMPOSE('o' || unistr('\0308') )
Result: ö

COMPOSE('a' || unistr('\0302') )
Result: â

COMPOSE('e' || unistr('\0301') )
Result: é

Trên là tất cả thông tin về hàm COMPOSE.

Nguồn: freetuts.net