Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm Hàm CONCAT trong Oracle

Trong bài này sẽ hướng dẫn bạn sử dụng hàm CONCACT trong Oracle.

Hàm CONCAT dùng để nối hai chuỗi lại với nhau và trả về một chuỗi là tổng của của hai chuỗi đó.

1. Cú pháp hàm CONCAT trong Oracle

Sau đây la chi tiết cách sử dụng hàm CONCAT.

Cú pháp

CONCAT( string1, string2 )

Trong đó:

  • string1 là chuỗi cần nối đầu tiên
  • string2 là chuỗi cần nối thứ hai

Như vậy về công dụng thì hàm này có tác dụng giống như toán tử ||.

Oracle version

Hàm này được dùng ở các version sau:

  • Oracle 12c, Oracle 11g, Oracle 10g, Oracle 9i, Oracle 8i

2. Ví dụ hàm CONCAT trong Oracle

Dưới đây là một vài ví dụ sử dụng hàm CONCAT, bạn hãy xem để hiểu rõ hơn về cách sử dụng nhé.

Ví dụ
CONCAT('Tech on', ' Freetuts')
Result: 'Tech on Freetuts'

CONCAT('a', 'b')
Result: 'ab'

Nếu muốn nối hơn hai chuỗi thì làm thế nào?

Trong Oracle chỉ cho phép bạn nối hai chuỗi, vì vậy nếu bạn muốn nối nhiều chuỗi thì có thể sử dụng cách sau.

SELECT CONCAT(CONCAT('A', 'B'),'C')
FROM dual;
Result: 'ABC'

Và dưới đây là cách nối 4 chuỗi.

SELECT CONCAT(CONCAT(CONCAT('A', 'B'),'C'),'D')
FROM dual;
Result: 'ABCD'

Dấu nháy đơn

Nếu chuỗi truyền vào có xuất hiện dấu nháy đơn thì bạn phải đặt thêm một dấu nháy đơn phía trước đó nữa, nếu không sẽ bị báo lỗi.

Ví dụ
SELECT CONCAT('Let''s', ' learn Oracle')
FROM dual;
Result: Let's learn Oracle

Nếu bạn không thêm dấu nháy đơn thì sẽ sai, vì chuỗi trong Oracle được bao bởi cặp dấu nháy đơn.

Trên alf tất cả thông tin và cách sử dụng hàm CONCAT.

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP