Conversion Functions

Danh sách functions Mô tả
Hàm TO_DATE Chuyển sang kiểu Date
Hàm TO_CHAR Chuyển thành kiểu chuỗi

Các loại function khác