Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm Hàm CONVERT trong Oracle

Trong bài này sẽ hướng dẫn bạn sử dụng hàm CONVERT trong Oracle.

Hàm CONVERT dùng để chuyển đổi định dạng của một chuỗi từ bộ kí tự này sang bộ kí tự khác.

1. Cú pháp hàm CONVERT trong Oracle

Dưới đây là cách sử dụng hàm CONVERT.

Cú pháp

CONVERT( string1, char_set_to [, char_set_from] )

Trong đó:

  • string1 là chuỗi bạn muốn chuyển đổi
  • char_set_to là tên của bộ kí tự bạn muốn chuyển đổi thành
  • char_set_from có thể có hoặc không, đây là tên của bộ ký tự ban đầu của chuỗi string1

Returns

Hàm này sẽ trả về chuỗi string sau khi đã chuyển đổi sang định dạng của bộ kí tự mới.

Dưới đây là danh sách tên các bộ kí tự.

Character Set Description
US7ASCII US 7-bit ASCII character set
WE8DEC West European 8-bit character set
WE8HP HP West European Laserjet 8-bit character set
F7DEC DEC French 7-bit character set
WE8EBCDIC500 IBM West European EBCDIC Code Page 500
WE8PC850 IBM PC Code Page 850
WE8ISO8859P1 ISO 8859-1 West European 8-bit character set

Oracle version

Hàm này được dùng cho các phiên bản:

  • Oracle 12c, Oracle 11g, Oracle 10g, Oracle 9i, Oracle 8i

2. Ví dụ hàm CONVERT trong Oracle

Sau đây là ví dụ về cách sử dụng hàm CONVERT, bạn hãy xem kĩ để hiểu rõ hơn về hàm này nhé.

CONVERT('A B C D E Ä Ê Í Õ Ø', 'US7ASCII', 'WE8ISO8859P1')
Result: 'A B C D E A E I ? ?'

Trên là tất cả thông tin về cách dùng của hàm CONVERT.

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP