Hàm Hàm CURRENT_DATE trong Oracle

Trong bài này mình sẽ nói đến hàm CURRENT_DATE trong Oracle.

Hàm CURRENT_DATE sẽ trả về ngày - tháng - giờ hiện tại, giá trị của nó sẽ phụ thuộc vào time_zone mà bạn đã thiết lập bằng cách sử dụng lệnh ALTER SESSION.

1. Hàm CURRENT_DATE  trong Oracle

Sau đây là thông tin về cách sử dụng và cú pháp của hàm CURRENT_DATE.

Cú pháp

CURRENT_DATE

Hàm này không có tham số truyền vào, thường được dùng trong câu lệnh INSERT để lưu trữ thời gian thêm dữ liệu.

Return

Trả về thời gian hiện tại bao gồm: ngày, tháng, năm và giờ.

Version

Sử dụng được ở hầu hết các version sau:

  • Oracle 12c, Oracle 11g, Oracle 10g, Oracle 9i

2. Một vài ví dụ với CURRENT_DATE

Sau đây là các ví dụ về cách sử dụng hàm CURRENT_DATE trong Oracle, các bạn tham khảo để hiểu rõ hơn về hàm này nhé.

Trước khi bắt đầu thì mình sẽ chạy lệnh sau để thiết lập time_zone.

ALTER SESSION SET TIME_ZONE = '-7:0';

Và chạy lệnh sau:

SELECT CURRENT_DATE
FROM DUAL;

Kết quả trên máy tính của mình như sau:

29/12/2018 10:58:24 PM

Giả sử mình đổi lại time_zone như sau:

ALTER SESSION SET TIME_ZONE = '-2:0';

Và chạy lại câu truy vấn lúc nãy thì kết quả sẽ thay đổi thành:

30/12/2018 3:58:24 AM

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP