Date/Time Function

Danh sách functions Mô tả
Hàm CURRENT_DATE Lấy ngày tháng hiện tại
Hàm ADD_MONTHS Cộng / trừ tháng

Các loại function khác