Hàm Hàm DECOMPOSE trong Oracle

Trong bài này sẽ hướng dẫn bạn sử dụng hàm DECOMPOSE trong Oracle.

Hàm này có tác dụng ngược với hàm COMPOSE. Xem ví dụ dưới dây để hiểu rõ hơn.

DECOMPOSE('Très bien')
Result: 'Tre`s bien'

DECOMPOSE('é')
Result: 'e´'

DECOMPOSE('olé')
Result: 'ole´'

Nguồn: freetuts.net