Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm Hàm LENGTH2 trong Oracle

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm LENGTH2 trong Oracle, đây là hàm liên quan đến độ dài của chuỗi.

Hàm LENGTH2 dùng để tính độ dài của một chuỗi, hay nói cách khác nó dùng để đếm tổng số ký tự có trong chuỗi, kể cả ký tự khoảng trắng (space). Nó giống với hàm LENGTH, chỉ khác là dùng UCS2.

1. Cú pháp hàm LENGTH2 trong Oracle

Sau đây là cú pháp và cách sử dụng hàm LENGTH.

Cú pháp

LENGTH2( string1 )

Trong đó:

  • string1 là chuỗi cần đếm

Returns

Hàm này sẽ trả về chiều dài của chuỗi, cũng là số ký tự có trong chuỗi.

Nếu chuỗi bạn truyền vào là NULL thì kết quả nó trả về là NULL.

Oracle version

Hàm này có thể sử dụng ở các version:

  • Oracle 12c, Oracle 11g, Oracle 10g, Oracle 9i, Oracle 8i

2. Ví dụ hàm LENGTH2 trong Oracle

Sau đây là một vài ví dụ về cách sử dụng hàm LENGTH, các bạn tham khảo để hiểu rõ hơn nhé.

LENGTH2(NULL)
Result: NULL

LENGTH2('')
Result: NULL

LENGTH2(' ')
Result: 1

LENGTH2('Tech on the Net')
Result: 15

LENGTH2('Tech on the Net ')
Result: 16

Trên là cách sử dụng hàm LENGTH2.

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP