Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm Hàm LOWER trong Oracle

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm LOWER trong Oracle, đây là hàm liên quan đến xử lý chuỗi.

Hàm LOWER có tác dụng chuyển đổi chữ hoa thành chữ thường, nó sẽ chuyển đổi tất cả ký tự có trong chuỗi mà bạn truyền vào.

1. Cú pháp hàm LOWER trong Oracle

Sau đây là cú pháp của hàm này.

Cú pháp

LOWER( string1 )

Trong đó:

  • string1 là chuỗi bạn cần chuyển thành chữ thường

Returns

Hàm này sẽ trả về một chuỗi đã được chuyển đổi thành chữ thường.

Oracle version

Bạn có thể sử dụng hàm này ở các version:

  • aOracle 12c, Oracle 11g, Oracle 10g, Oracle 9i, Oracle 8i

2. Ví dụ hàm LOWER trong Oracle

Sau đây là một vài ví dụ chuyển đổi chữ hoa thành chữ thường trong Oracle.

LOWER('freetuts.NET');
Result: 'freetuts.net'

LOWER('Freetuts.net   ');
Result: 'freetuts.net'

Trên là cách dùng của hàm LOWER.

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP