Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm Hàm LTRIM trong Oracle

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng hàm LTRIM trong Oracle, đây là hàm dùng để xóa đi những kí tự được chỉ định nằm phía bên trái của chuỗi.

1. Cú pháp hàm LTRIM trong Oracle

Trước tiên bạn xem cú pháp của nó đã nhé.

Cú pháp

LTRIM( string1 [, trim_string] )

Trong đó:

  • string1 là chuỗi bạn muốn xóa kí tự đặc biệt
  • trim_string là những kí tự đặc biệt, nếu bạn không truyền vào thì nó sẽ lấy mặc định là khoảng trắng.

Return value

Hàm này sẽ trả về một chuỗi sau khi đã xử lý xóa đi những khoảng trắng.

Version

Hàm LTRIM được sử dụng ở các version:

  • Oracle 12c, Oracle 11g, Oracle 10g, Oracle 9i, Oracle 8i

2. Ví dụ hàm LTRIM trong Oracle

Sau đây là một vài ví dụ về cách sử dụng hàm LTRIM trong Oracle.

LTRIM('   tech')
Result: 'tech'

LTRIM('   tech', ' ')
Result: 'tech'

LTRIM('000123', '0')
Result: '123'

LTRIM('123123Tech', '123')
Result: 'Tech'

LTRIM('123123Tech123', '123')
Result: 'Tech123'

LTRIM('xyxzyyyTech', 'xyz')
Result: 'Tech'

LTRIM('6372Tech', '0123456789')
Result: 'Tech'

Trên là cách sử dụng LTRIM.

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP