Hàm Hàm MAX trong Oracle

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu hàm MAX trong Oracle.

Hàm MAX dùng để lấy giá trị lớn nhất trong một của một field của table, hàm này thường dùng trong lệnh SELECT và những field có giá trị là number hoặc ngày tháng.

1. Hàm MAX trong Oracle

Sau đây là thông tin về cú pháp và cách sử dụng hàm MAX.

Cú pháp

SELECT MAX(aggregate_expression)
FROM tables
[WHERE conditions];

Trong đó:

  • aggregate_expression là column hoặc biểu thức cần lấy giá trị lớn nhất
  • tables là các table cần truy vấn
  • conditions là điều kiện lọc dữ liệu

Return

Hàm này trả về giá trị lớn nhất, có thẻ là number hoặc date

Version

Sử dụng được ở các phiên bản sau:

  • Oracle 12c, Oracle 11g, Oracle 10g, Oracle 9i, Oracle 8i

2. Ví dụ hàm MAX trong Oracle

Sau đây là một vài ví dụ, các bạn tham khảo nhé.

Truy vấn trên một table

Hãy lấy mức lương cao nhất của các nhân viên.

SELECT MAX(salary) AS "Highest Salary"
FROM employees;

Sử dụng Group By

Lấy mức lương cao nhất của từng phòng ban.

SELECT department, MAX(salary) AS "Highest salary"
FROM employees
GROUP BY department;

Vì chúng ta group by theo department nên kết quả sẽ trả về department và mức lương cao nhất tương ứng.

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP