Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm Hàm MIN trong Oracle

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu hàm MIN trong Oracle.

Ngược lại với hàm MAX, hàm MIN dùng để lấy giá trị nhỏ nhất của một column hoặc một biểu thức, thường được dùng để lấy số hoặc ngày tháng.

1. Hàm MIN trong Oracle

Sau đây là thông tin về cú pháp và cách sử dụng hàm MIN.

Cú pháp

SELECT MIN(aggregate_expression)
FROM tables
[WHERE conditions];

Trong đó:

  • aggregate_expression là column hoặc một biểu thức
  • tables là các bảng cần truy vấn
  • conditions là điều kiện lọc dữ liệu

Return

Hàm này trả về giá trị nhỏ nhất. có thể la số hoặc ngày tháng.

Version

Sử dụng được ở các version sau:

  • Oracle 12c, Oracle 11g, Oracle 10g, Oracle 9i, Oracle 8i

2. Ví dụ hàm MIN trong Oracle

Dưới đây là ví dụ về cách sử dụng hàm MIN, các bạn tham khảo để hiểu rõ hơn nhé.

Truy vấn trong một bảng

Lấy mức lương thấp nhất của nhân viên.

SELECT MIN(salary) AS "Lowest Salary"
FROM employees;

Truy vấn với Group By

Lấy mức lương thấp nhất của từng phòng ban. Với đề bài này ta phải sử dụng Group By để gom nhóm theo phòng ban.

SELECT department, MIN(salary) AS "Lowest salary"
FROM employees
GROUP BY department;

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP