Numeric/Math Function

Danh sách functions Mô tả
Hàm TRUNC Cắt số sau phần thập phân
Hàm SQRT Tính căn bậc hai
Hàm MIN Lấy giá trị nhỏ nhất
Hàm MAX Lấy giá trị lớn nhất
Hàm FLOOR Làm tròn số ở cận dưới
Hàm COUNT Đếm số lượng records
Hàm CEIL Làm tròn số ở cận trên
Hàm ACOS Lấy giá trị cung cosin
Hàm ABS Lấy giá trị tuyệt đối

Các loại function khác