Home > Oracle Function > String/Char Functions

String/Char Functions

Danh sách
Hàm REGEXP_INSTR Tìm một chuỗi con nằm trong chuỗi cha
Hàm NCHR Lấy kí tự tương ứng mã ASCII
Hàm LTRIM Xóa ký tự bên trái
Hàm LPAD Đệm vào bên trái của chuỗi
Hàm LOWER Chuyển đổi chữ hoa thành chữ thường
Hàm LENGTH2 Đếm chiều dài của chuỗi
Hàm LENGTH Đếm chiều dài của chuỗi
Hàm INSTRC Tìm vị trí xuất hiện của chuỗi con trong chuỗi cha
Hàm INSTRB Tìm vị trí xuất hiện của chuỗi con trong chuỗi cha
Hàm INSTR4 Tìm vị trí xuất hiện của chuỗi con trong chuỗi cha
Hàm INSTR2 Tìm vị trí xuất hiện của chuỗi con trong chuỗi cha
Hàm INSTR Kiểm tra xem chuỗi con có xuất hiện trong chuỗi cha không
Hàm INITCAP Chuyển đuổi ký tự đầu tiên của mỗi từ sang chữ hoa, còn các ký tự còn lại sang chữ thường
Hàm DUM Xem thông tin chi tiết của một giá trị biểu thức
Hàm DECOMPOSE Trong bài này sẽ hướng dẫn bạn sử dụng hàm DECOMPOSE trong Oracle.
Hàm CONVERT Chuyển đổi định dạng của một chuỗi từ bộ kí tự này sang bộ kí tự khác
Hàm CONCAT Nối hai chuỗi lại với nhau
Hàm COMPOSE Chuyển đổi một chuỗi sang định dạng Unicode.
Hàm CHR Chuyển đổi một số thành ký tự tương ứng trung bảng mã ASCII.
Hàm ASCIISTR Chuyển đổi các ký tự đặc biệt trong một chuỗi bất kì thành chuỗi kí tự ASCII
Hàm ASCII Lấy số thứ tự nằm trong bảng mã ASCI của một kí tự bất kì

Các loại function khác

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP