Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm addslashes() trong PHP

Hàm addslashes() trong PHP để chèn vào chuỗi khi trong chuỗi dấu nháy kép " mà có dấu nháy đơn ' hay trong chuỗi dấu nháy đơn ' có dấu nháy kép "

Ví dụ:

echo addslashes('Các bạn đang đọc bài tại "freetuts", chúc các bạn học PHP tốt');

Kết quả: Các bạn đang đọc bài tại \"freetuts\", chúc các bạn học PHP tốt

Hoặc:

echo addslashes("Các bạn đang đọc bài tại 'freetuts', chúc các bạn học PHP tốt");

Kết quả: Các bạn đang đọc bài tại \'freetuts\', chúc các bạn học PHP tốt

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP