Hàm addslashes() trong PHP

Hàm addslashes() trong PHP để chèn vào chuỗi khi trong chuỗi dấu nháy kép " mà có dấu nháy đơn ' hay trong chuỗi dấu nháy đơn ' có dấu nháy kép "

Ví dụ:

echo addslashes('Các bạn đang đọc bài tại "freetuts", chúc các bạn học PHP tốt');

Kết quả: Các bạn đang đọc bài tại \"freetuts\", chúc các bạn học PHP tốt

Hoặc:

echo addslashes("Các bạn đang đọc bài tại 'freetuts', chúc các bạn học PHP tốt");

Kết quả: Các bạn đang đọc bài tại \'freetuts\', chúc các bạn học PHP tốt

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP