Home > PHP Function > Array Functions > array_change_key_case()

Hàm array_change_key_case() trong PHP

# Description

Hàm array_change_key_case() trong php có tác dụng chuyển key của một mảng sang định dạng chữ in hoa hoặc chữ in thường. Hàm này ít khi sử dụng nhưng cũng nên tìm hiểu, dù gì biết vẫn hơn không :D

# Parameters

Cú pháp: array_change_key_case (array $input, $case = 'CASE_LOWER')

 • $input: Mảng cần chuyển đổi
 • $case: Kiểu chuyển đổi gồm 2 giá trị:
  • CASE_LOWER: chuyển sang chữ thường, tương ứng với số 0
  • CASE_UPPER: chuyển sang chữ hoa, tương ứng với số 1

# Examples

Chuyển key của mảng sang chữ in hoa:

$mang = array(
  'name' => 'thehalfheart',
  'email' => 'thehalfheart@gmail.com',
  'website' => 'freetuts.net'
);

echo '<pre>';
print_r(array_change_key_case($mang, CASE_UPPER));
// Hoặc array_change_key_case($mang, 1)

Kết quả:

Array
(
  [NAME] => thehalfheart
  [EMAIL] => thehalfheart@gmail.com
  [WEBSITE] => freetuts.net
)

Chuyển key của mảng sang chữ in thường

$mang = array(
  'NAME' => 'thehalfheart',
  'EMAIL' => 'thehalfheart@gmail.com',
  'WEBSITE' => 'freetuts.net'
);

echo '<pre>';
print_r(array_change_key_case($mang, CASE_LOWER));
// Hoặc print_r(array_change_key_case($mang, 0));
die;

Kết quả:

Array
(
  [name] => thehalfheart
  [email] => thehalfheart@gmail.com
  [website] => freetuts.net
)

Quá tuyệt phải không nào :D

Nguồn: freetuts.net