Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm array_diff_key() trong PHP

# Description

Hàm array_diff_key() trong php có tác dụng lấy các phần tử không giống nhau ở hai mảng. Ví dụ mảng A có 10 phần tử và mảng B có 5 phần tử, trong đó có  3 phần tử giống nhau thì kết quả trả về sẽ là danh sách các phần tử nhưng bỏ đi 3 phần tử giống nhau đó.

# Variables

Cú pháparray array_diff_key ( array $array1 , array $array2 [, array $... ] )

Trong đó:

  • $array1, $array2 là các mảng cần kiểm tra
  • Nếu có nhiều mảng thì bạn tiếp tục thêm nó đằng sau

# Return values

Kết quả sẽ trả về một mảng gồm các phần tử không xuất hiển ở tất cả các mảng truyền vào

# Examples

Trường hợp truyền vào 2 mảng

Code

$mang1 = array('freetuts', 'freetuts.net', 'thehalfheart');
$mang2 = array('freetuts.net', 'thehalfheart');

echo '<pre>';
print_r(array_diff_key($mang1, $mang2));
Result

Array
(
    [2] => thehalfheart
)

Trường hợp truyền vào nhiều hơn 2 mảng

Code:

$mang1 = array('freetuts', 'freetuts.net', 'thehalfheart', 'nvcuong');
$mang2 = array('freetuts.net', 'thehalfheart');
$mang3 = array('freetuts.net', 'nvcuong');

echo '<pre>';
print_r(array_diff_key($mang1, $mang2));

Result

Array
(
    [2] => thehalfheart
    [3] => nvcuong
)

Kết quả sẽ có 2 phần tử này tại vì cả 2 phần tử này không xuất hiện ở cả 3 mảng như trong đề bài.

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP