Hàm array_pop() trong PHP

Hàm array_pop() sẽ loại bỏ phần tử cuối cùng của mảng truyền vào. trả về phần tử bị loại bỏ.

Cú pháp

Cú pháparray_pop($array);

Trong đó:

  • $array là mảng dữ liệu truyền vào.

Ví dụ

Code
$array = array(
	"css",
	"html",
	"php",
	"js"
);
$result = array_pop($array);
echo $result;
echo "<pre>";
   print_r($array);
echo "</pre>";

Kết quả
js
Array
(
    [0] => css
    [1] => html
    [2] => php
)

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net