Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm array_push() trong PHP

Hàm array_push() trong PHP dùng để thêm một phần tử mới vào cuối mảng, ví dụ mảng bạn có 10 phần tử thì hàm này sẽ thêm phần tử vào vị trí thứ 11, lúc này tổng cộng mảng có 10 phần tử.

Cú pháp

Cú phápint array_push ( array &$array , mixed $value1 [, mixed $... ] )

Trong đó:

 • $array: là mảng cần thêm (biến tham chiếu)
 • $value1: là phần tử muốn thêm
 • Nếu có nhiều phần tử muốn thêm thì thêm nó đằng sau $value1

Giá trị trả về

Kết quả trả về băng 1 nếu thêm thành công và 0 nếu thất bại.

Lưu ý: tham số $array là tham chiếu nên sau khi chạy xong hàm array_push() thì các phần tử cần thêm đã được thêm vào mảng $array rồi.

Ví dụ

Các ví dụ liên quan đến hàm array_push() trong php.

Thêm một phần tử vào cuối mảng

$websites = array();

array_push($websites, 'code.freetuts.net');

echo '<pre>';
print_r($websites);

Kết quả:

Array
(
  [0] => code.freetuts.net
)

Thêm nhiều phần tử vào cuối mảng

$websites = array();

array_push($websites, 'code.freetuts.net', 'course.freetuts.net', 'video.freetuts.net');

echo '<pre>';
print_r($websites);

Kết quả

Array
(
  [0] => code.freetuts.net
  [1] => course.freetuts.net
  [2] => video.freetuts.net
)

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP