Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm array_rand() trong PHP

Hàm array_rand() sẽ lấy ra một hoặc nhiều khóa của mảng từ vị trí bất kỳ.

Cú pháp

Cú pháparray_rand($array, $num);

Trong đó:

  • $array là mảng dữ liệu.
  • $num là số khóa cần lấy ra, mặc định không truyền vào sẽ mang giá trị 1.

Ví dụ

Code
$array = array(
	"php"=>"php",
	"css"=>"css",
	"html"=>"html",
	"python"=>"python",
	"C"=>"C"
);
$rand_keys = array_rand($array, 2);
echo "<pre>";
	print_r($rand_keys);
echo "</pre>";

Mỗi khi bạn refresh lại trang sẽ thấy kết quả thay đổi

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP