Hàm array_reduce() trong PHP

Hàm array_reduce() sẽ tính toán các phần tử của mảng dựa vào hàm chức năng được truyền vào do người dùng định nghĩa.

Cú pháp

Cú pháparray_reduce($array, $function);

Trong đó:

  • $array là mảng dữ liệu truyền vào.
  • $function là hàm do người dùng định nghĩa.

Ví dụ

Cú pháp
function sum($result, $item)
{
    $result += $item;
    return $result;
}

$array = array(
	1,
	2,
	3,
	4,
	5
);

//kết quả in ra màn hình sẽ là 15
echo (array_reduce($array, "sum")); 

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

CopyAMP code " });

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP