Hàm array_search() trong PHP

Hàm array_search() sẽ tìm kiếm phần tử trong mảng có giá trị truyền vào,trả về khóa nếu phần tử đó tồn tại.

Cú pháp

Cú pháparray_search($search, $array);

Trong đó:

  • $search là giá trị của phần tử cần tìm.
  • $array là mảng dữ liệu truyền vào.

Ví dụ

Code
$array = array(
	0 => 'php',
	1 => 'js',
	2 => 'html',
	3 => 'css'
);

echo $key = array_search('css', $array)."<br />";
echo $key = array_search('js', $array)."<br />";

Kết quả
3
1

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP