Hàm array_sum() trong PHP

Hàm array_sum() tính tổng tất cả các phần tử trong mảng. Hàm trả về kết quả là tổng giá trị của các phần tử trong mảng truyền vào.

Nếu trong các tồn tại các phần tử không phải là số, hàm sẽ bỏ qua các phần tử đó và chỉ cộng các phần tử số.

Cú pháp

Cú pháparray_sum($array);

Trong đó:

 • $array là mảng dữ liệu.

Ví dụ

Các phần tử trong mảng đều là số:

Code
$array = array(
	4,
	5,
	24,
	52
);
echo "sum = " . array_sum($array);

Kết quả
sum = 85

Trong mảng có tồn tại phần tử không phải số:

$array = array(
4,
5,
24,
52,
"freetuts.net",
);
echo "<pre>";
print_r($array);
echo "</pre>";
echo "sum = " . array_sum($array);

Kết quả
Array
(
  [0] => 4
  [1] => 5
  [2] => 24
  [3] => 52
  [4] => fsf
)
sum = 85

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP