Cần một bạn dịch tutorials về Linux, yêu cầu biết cách sử dụng Linux để sử dụng thuật ngữ cho chuẩn. Nhuận bút 50k / bài, inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm array_unique() trong PHP

Hàm array_unique() sẽ loại bỏ những phần tử có giá trị trùng lặp trong mảng.

Cú pháp

Cú pháparray_unique($array);

Trong đó

  • $array là mảng dữ liệu.

Ví dụ

Code
$array = array(
	"a" => "php",
	"js",
	"b" => "python",
	"C#",
	"php"
);
$result = array_unique($array);
echo "<pre>";
	print_r($result);
echo "</pre>";
		

Kết quả
Array
(
    [a] => php
    [0] => js
    [b] => python
    [1] => C#
)

Phần tử có giá trị php thứ 2 đã bị loại bỏ khỏi mảng $array.

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP