Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm array_values() trong PHP

Hàm array_values() sẽ trả về một mảng liên tục bao gồm các giá trị của mảng được truyền vào. Nói cách khác hàm sẽ chuyển từ mảng kết hợp thành mảng liên tục.

Cú pháp

Cú pháparray_values($array);

Trong đó:

  • $array là mảng dữ liệu.

Ví dụ

Code
$arr = array(
	"1"=>"php",
	"3"=>"css",
	"js"=>"js",
	"pt"=>"python"
);
$result = array_values($arr);
echo "<pre>";
	print_r($result);
echo "</pre>";

Kết quả
Array
(
    [0] => php
    [1] => css
    [2] => js
    [3] => python
)

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP