Hàm basename() trong PHP

Hàm basename() sẽ lấy về phần đuôi của đường dẫn được truyền vào.

Cú pháp

Cú phápbasename( $path, $suffix);

Trong đó:

  • $path là đường dẫn.
  • $suffix là tham số, nếu phần cuối của phần đuôi trả về nằm trong chuỗi $suffix nó sẽ bị loại bỏ.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về phần đuôi của đường dẫn truyền vào.

Ví dụ

Ví dụ đơn giản về hàm basename():

Code
echo "1- ".basename("/etc/freetuts.net", ".net")."<br />";
echo "2- ".basename("/etc/freetuts.net")."<br />";
echo "3- ".basename("/etc/freetuts")."<br />";
echo "4- ".basename("/etc/")."<br />";
echo "5- ".basename(".")."<br />";
echo "6- ".basename("/");

Kết quả
1- freetuts
2- freetuts.net
3- freetuts
4- etc
5- .
6-

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP