Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm basename() trong PHP

Hàm basename() sẽ lấy về phần đuôi của đường dẫn được truyền vào.

Cú pháp

Cú phápbasename( $path, $suffix);

Trong đó:

  • $path là đường dẫn.
  • $suffix là tham số, nếu phần cuối của phần đuôi trả về nằm trong chuỗi $suffix nó sẽ bị loại bỏ.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về phần đuôi của đường dẫn truyền vào.

Ví dụ

Ví dụ đơn giản về hàm basename():

Code
echo "1- ".basename("/etc/freetuts.net", ".net")."<br />";
echo "2- ".basename("/etc/freetuts.net")."<br />";
echo "3- ".basename("/etc/freetuts")."<br />";
echo "4- ".basename("/etc/")."<br />";
echo "5- ".basename(".")."<br />";
echo "6- ".basename("/");

Kết quả
1- freetuts
2- freetuts.net
3- freetuts
4- etc
5- .
6-

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP