Hàm bin2hex() trong PHP

Hàm bin2hex trong PHP dùng để chuyển đổi từ chuỗi nhị phân sang thập lục phân.

Ví dụ:

$supertroll = bin2hex("freetuts.net");
echo $supertroll;

Kết quả: 66726565747574732e6e6574

Muốn chuyển đổi từ thập lục phân sang nhị phân thì chỉ cần bọc string bằng hàm hex2bin();

$troll = hex2bin("66726565747574732e6e6574");
echo $troll;

Kết quả: freetuts.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP